Съобщения

 Редовно общо събрание на акционерите на 24.09.2020 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.09.2020 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 12, в сграда „АБС-столова“, ет. 1, зала на „Правен отдел“.

Оur Clients

Оur Clients

We produce and sell branded and private label products to more than 30 countries in Western Europe, Eastern Europe, Middle East, Asia, Africa, North and Latin America