Редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано за 28.06.2013 г.

18 май, 2013

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2013 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 12, административна сграда, 3-ти етаж, зала 308, при следния дневен ред:
1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД; 2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; 3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитора; 4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; 5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 г.; 6. Разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.; проект за решение: ОС приема предложението на съвета на директорите за начина на разпределение на печалбата за 2012 г.; 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; 8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г.; 9. Промяна на фирменото наименование на дружеството; проект за решение - ОС променя фирменото наименование на дружеството както следва: от "Арома" АД на "Козметик Контракт Манифакчъринг" АД; 10. Промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството във връзка с промяната на фирменото наименование. 11. Разни.
Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Право на глас в общото събрание на акционерите ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание /акционерите към дата 14.06.2013 г./, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен към тази дата от „Централен депозитар” АД. Общият брой на акциите и съответно на правата на глас в общото събрание е 15 491 829 (петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет).
Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2013 г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканата и материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12, както и в интернет на следния адрес: www.aroma.bg.
Пълномощниците трябва да са упълномощени изрично за това събрание с писмено пълномощно по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, образец на което е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения по-горе ред за получаване на материалите. Пълномощниците на акционери – юридически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал, удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционери – физически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал и документ за самоличност.
Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да представи на адрес: гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12 оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12.00 часа на работният ден, предхождащ деня на общото събрание. В срока по предходното изречение дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение до: dancho@aroma.bg, изпратено и подписано с универсален електронен подпис от законният представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице и съдържащо подписан с универсален електронен подпис текст на пълномощното, съгласно образеца. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.
Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговският регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА акционерите по предходното изречение следва да представят за обявяване в търговски регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговски регистър, въпросите се смятят за включени в дневния ред.
Най-късно на следващият работен ден след обявяването в търговския регистър, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адрес: гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12 както и на Комисията за финансов надзор.
Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.
 

Нашите клиенти

Нашите клиенти

Ние произвеждаме собствени и частни марки козметични продукти и средства за лична хигиена в над 30 страни в Западна и Източна Европа, Близкия изток, Азия, Сверена и Латинска Америка.

Последни новини