Редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано на 29.06.2012 г.

15 май, 2012

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2012 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 10, административна сграда, 3-ти етаж, зала 308.

Сертификати

Сертификати

Нашите стандарти на работа са фокусирани върху мениджмънт на процесите и потребителската удоволетвореност.

Последни новини