Извънредно общо събрание 17.12.2012 г.

Протокол от общо събрание на акционерите на Арома АД от 17.12.2012

Гласове упражнени чрез представители

Обявяване на поканата за ОСА в търговски регистър

Публикация на поканата за ОСА в централен ежедневник

Покана за извънредно общо събрание на 17.12.2012 г.

Договор за преобразуване

Приложение към Договор за преобразуване - Актуално състояние на Арома АД

Приложение към Договор за преобразуване - Актуално състояние на Астера козметикс АД

Приложение към Договор за преобразуване - книга на акционерите на Арома АД 

Приложение към Договор за преобразуване - книга на акционерите на Астера козметикс АД

Приложение към Договор за преобразуване - Удостоверение от БФБ

Анекс към Договор за преобразуване - 1 част

Анекс към Договор за преобразуване - 2 част 

Анекс към Договор за преобразуване - 3 част 

Протокол на СД на Арома АД за приемане на договора

Протокол на СД на Астера козметикс АД за приемане на договора 

Протокол на СД на Арома АД за приемане на анекса към договора 

Протокол на СД на Астера козметикс АД за приемане на анекса към договора

Обосновка за непредставяне на доклади от СД на дружествата

Решение на КФН по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК

Доклад на проверителя по 262ф ТЗ до Арома АД

Доклад на проверителя по 262ф ТЗ до Астера козметикс АД

Декларация от проверителя

Счетоводен баланс Арома АД към 31.08.2012 г.

Счетоводен баланс Астера козметикс АД към 31.08.2012 г.

Заявление до Централен депозитар АД

Проект на устав на Арома АД

Примерно пълномощно за ОСА

Сертификати

Сертификати

Нашите стандарти на работа са фокусирани върху мениджмънт на процесите и потребителската удоволетвореност.

Последни новини