Политика за възнагражденията

 Действащата Политика за възнагражденията на членовете на СД на „Арома“ АД е приета от общото събрание на акционерите на 28.06.2019 г. и влиза в сила незабавно след приемането й. Общото събрание е взело решение за одобряването й с мнозинство от 100 % от представените на събранието 64,73 % от акциите на дружеството. Пълният текст на Политиката за възнагражденията може да намерите тук.

Сертификати

Сертификати

Нашите стандарти на работа са фокусирани върху мениджмънт на процесите и потребителската удоволетвореност.

Последни новини