Финансови отчети 2011г

Годишни финансови отчети

ГФО на Арома АД по МСС

Одиторски доклад за 2011 г.

Доклад за дейността през 2011 г.

Отчет по формите на КФН за 2011 г.

Счетоводна политика за 2011 г.

Декларация за спазване на НККУ

Информация по Приложение 11

Одиторски доклад по консолидирания ГФО за 2011 г.

Заверен от регистриран одитор годишен консолидиран финансов отчет за 2011 г.

Годишен консолидиран доклад за дейността през 2011 г.

Форми на консолидирани финансови отчети на КФН за 2011 г.

Счетоводна политика и оповестявания към консолидирания ГФО за 2011 г.

 

Тримесечни финансови отчети

Счетоводна политика към консолидиран отчет за четвърто тримесечие 2011 г.

Консолидиран финансов отчет по МСС за четвърто тримесечие 2011 г.

Форми на КФН за консолидиран финансов отчет четвърто тримесечие 2011 г.

Междинен консолидиран доклад за дейността четвърто тримесечие 2011 г.

Счетоводна политика към отчет за четвърто тримесечие 2011 г.

Финансов отчет по МСС за четвърто тримесечие 2011 г.

Форми на КФН за финансов отчет четвърто тримесечие 2011 г.

Вътрешна информация четвърто тримесечие 2011 г.

Междинен доклад за дейността четвърто тримесечие 2011 г.

Допълнителна информация четвърто тримесечие 2011 г.

Счетоводна политика към отчет за трето тримесечие 2011 г. - консолидиран

Междинен доклад за дейността трето тримесечие 2011 г. - консолидиран

Форми на КФН за финансов отчет за трето тримесечие 2011 г. - консолидиран

Финансов отчет по МСС за трето тримесечие 2011 г. - консолидиран

Междинен доклад за дейността трето тримесечие 2011 г.

Допълнителна информация трето тримесечие 2011 г.

Вътрешна информация второ тримесечие на 2011 г.

Форми на КФН за финансов отчет за трето тримесечие 2011 г.

Счетоводна политика към отчета за трето тримесечие 2011 г.

Финансов отчет по МСС за трето тримесечие 2011 г.

Междинен доклад за дейността второ тримесечие 2011 г. - консолидиран

Счетоводна политика към отчет за второ тримесечие 2011 г. - консолидиран

Форми на КФН за финансов отчет за второ тримесечие 2011 г. - консолидиран

Финансов отчет по МСС за второ тримесечие 2011 г. - консолидиран

Междинен доклад за дейността второ тримесечие 2011 г.

Допълнителна информация второ тримесечие 2011 г.

Вътрешна информация второ тримесечие на 2011 г.

Форми на КФН за финансов отчет за второ тримесечие 2011 г.

Счетоводна политика към отчета за второ тримесечие 2011 г.

Финансов отчет по МСС за второ тримесечие 2011 г.

Счетоводна политика към отчет за първо тримесечие 2011 г. - консолидиран

Форми на КФН за финансов отчет първо тримесечие 2011 г. - консолидиран

Финансов отчет по МСС за първо тримесечие на 2011 г. - консолидиран

Междинен доклад за дейността за първо тримесечие 2011 г. - консолидиран

Финансов отчет по МСС за първо тримесечие 2011 г.

Счетоводна политика към отчета за първо тримесечие 2011 г.

Форми на КФН за финансов отчет първо тримесечие 2011 г.

Вътрешна информация първо тримесечие 2011 г.

Допълнителна информация първо тримесечие 2011 г.

Междинен доклад за дейността

Сертификати

Сертификати

Нашите стандарти на работа са фокусирани върху мениджмънт на процесите и потребителската удоволетвореност.

Последни новини