Финансови отчети 2010г

Годишни финансови отчети

Одиторски доклад по консолидирания ГФО за 2010 г.

Заверен от регистриран одитор годишен консолидиран финансов отчет за 2010 г.

Годишен консолидиран доклад за дейността през 2010 г.

Форми на консолидирани финансови отчети на КФН за 2010 г.

Счетоводна политика и оповестявания към консолидирания ГФО за 2010 г.

Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2010 г.

Одиторски доклад за 2010 г.

Счетоводна политика и оповестявания към ГФО за 2010 г.

Годишен доклад за дейността през 2010 г.

Форми на финансови отчети на КФН за 2010 г.

Информация относно дружеството към ГФО за 2010 г.

Публикация във вестник Дневник на поканата за ОСА, насрочено за 29.06.2010 г.
Тип на файла: 10_Dnevnik Размер: 1503 KB

Обявяване в Търговския регистър на покана за ОСА, насрочено за 29.06.2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 245 KB

Проекто-решения по дневния ред за ОСА - 29.06.2010
Тип на файла: 06 Размер: 57 KB

Примерно пълномощно за ОСА
Тип на файла: 06 Размер: 37 KB

Пазарна оценка на сделките по чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК
Тип на файла: pdf Размер: 2109 KB

Коригиран Доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК
Тип на файла: 06 Размер: 3295 KB
Доклад по чл. 114а, ал.1 ЗППЦК след корекциите изискани от КФН

Предложения за проекторешения по дневния ред на общото събрание, свикано за 29.06.2010 г.
Тип на файла: 06 Размер: 57 KB

Образец на пълномощно за общото събрание на акционерите, свикано за 29.06.2010 г.
Тип на файла: 06 Размер: 37 KB

Публикация във вестник Дневник за покана на ОСА, насрочено за 05.01.2010г.
Тип на файла: PDF Размер:1595 KB

Обявяване в Търговския регистър на покана за ОСА, насрочено за 05.01.2010 г.
Тип на файла: pdf Размер: 1583 KB

Тримесечни финансови отчети

Приложения към тримесечен финансов отчет на дружеството за ІІІ трим. на 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 424 KB

Форми на консолидиран финансов отчет КФН - І тримесечие 2010 г.
Тип на файла: xls Размер: 2338 KB

Междинен консолидиран доклад за дейността - І тримесечие 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 85 KB

Тримесечен консолидиран отчет по МСС за първо тримесечие на 2010 г.
Тип на файла: xls Размер: 79 KB

Пояснения към тримесечен отчет за първо тримесечие на 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 439 KB

Форми на финансов отчет КФН - І тримесечие 2010 г.
Тип на файла: xls Размер: 565 KB

Вътрешна информация за първо тримесечие на 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 26 KB

Тримесечен отчет по МСС за първо тримесечие на 2010 г.
Тип на файла: 10_MSS Размер: 64 KB

Допълнителна информация към тримесечния отчет за първо тримесечие на 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 57 KB

Междинен доклад за дейността - І тримесечие 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 64 KB

Приложения към тримесечен консолидиран финансов отчет на дружеството за І трим. на 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 416 KB

Междинен доклад за дейността - ІІ тримесечие 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 68 KB

Допълнителна информация към тримесечния отчет за второ тримесечие на 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 56 KB

Финансов отчет - второ тримесечие 2010 г.
Тип на файла: 10_MSS Размер: 71 KB

Вътрешна информация за второ тримесечие на 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 32 KB

Форми на финансов отчет КФН - ІІ тримесечие 2010 г.
Тип на файла: xls Размер: 559 KB

Приложения към тримесечен финансов отчет на дружеството за ІІ трим. на 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 431 KB

Консолидиран финансов отчет по МСС - ІІ тримесечие 2010 г.
Тип на файла: 06 Размер: 62 KB

Междинен консолидиран доклад за дейността - ІІ тримесечие 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 68 KB

Форми на консолидиран финансов отчет КФН - ІІ тримесечие 2010 г.
Тип на файла: xls Размер: 2372 KB

Приложения към тримесечен консолидиран финансов отчет на дружеството за ІІ трим. на 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 390 KB

Междинен доклад за дейността - ІІІ тримесечие 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 59 KB

Допълнителна информация към тримесечния отчет за ІІІ тримесечие на 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 58 KB

Тримесечен отчет по МСС за трето тримесечие на 2010 г.
Тип на файла: 10_MSS Размер: 64 KB

Вътрешна информация за ІІІ тримесечие на 2010 г.
Тип на файла: doc Размер: 26 KB

Форми на финансов отчет КФН - ІІІ тримесечие 2010 г.
Тип на файла: xls Размер: 562 KB

Консолидиран финансов отчет по МСС - ІІI тримесечие 2010 г.

Междинен консолидиран доклад за дейността - ІІI тримесечие 2010 г.

Форми на консолидиран финансов отчет КФН - ІІI тримесечие 2010 г.

Приложения към тримесечен консолидиран финансов отчет на дружеството за ІІI трим. на 2010 г.

Междинен доклад за дейността - ІV тримесечие 2010 г.

Допълнителна информация към тримесечния отчет за ІV тримесечие на 2010 г.

Тримесечен отчет по МСС за четвърто тримесечие на 2010 г.

Вътрешна информация за ІV тримесечие на 2010 г.

Форми на финансов отчет КФН - ІV тримесечие 2010 г.

Приложения към тримесечен финансов отчет на дружеството за ІV трим. на 2010 г.

Консолидиран финансов отчет по МСС - ІV тримесечие 2010 г.

Междинен консолидиран доклад за дейността - ІV тримесечие 2010 г.

Форми на консолидиран финансов отчет КФН - ІV тримесечие 2010 г.

Приложения към тримесечен консолидиран финансов отчет на дружеството за ІV трим. на 2010 г.

Нашите клиенти

Нашите клиенти

Ние произвеждаме собствени и частни марки козметични продукти и средства за лична хигиена в над 30 страни в Западна и Източна Европа, Близкия изток, Азия, Сверена и Латинска Америка.

Последни новини