Финансови отчети 2007г

Годишни финансови отчети

Информация относно публично дружество към 31.12.2007
Тип на файла: doc Размер: 57 KB
Информация съгласно Приложение 11 на Наредба 2

Счетоводна политика и обяснителни бележки към 31.12.2007
Тип на файла: doc Размер: 1206 KB
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансов отчет

Доклад на одитора към 31.12.2007
Тип на файла: PDF Размер: 2038 KB

Годишен доклад за дейността
Тип на файла: 12 Размер: 144 KB
Годишен доклад за дейността през 2007 г. съгласно чл. 33 от Закона за счетоводство

Годишен финансов отчет към 31.12.2007
Тип на файла: xls Размер: 220 KB
неконсолидиран

Годишен финансов отчет съгласно МСС към 31.12.2007
Тип на файла: xls Размер: 89 KB
неконсолидиран

Заверен от регистриран одитор финансов отчет към 31.12.2007
Тип на файла: 12 Размер: 3136 KB

Тримесечни финансови отчети

Междинен доклад за дейността към 30.09.2007 година
Тип на файла: doc Размер: 62 KB
трето тримесечие, консолидиран

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003
Тип на файла: doc Размер: 23 KB
трето тримесечие, консолидиран, ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г., ВЛИЯЕЩА
ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА НА “АРОМА” АД

Приложение към междинен финансов отчет към 30.09.2007
Тип на файла: doc Размер: 167 KB
трето тримесечие, консолидиран

Отчет за доходите
Тип на файла: xls Размер: 18 KB
неконсолидиран, първо тримесечие 2007

Счетоводен баланс към 31.03.2007 година
Тип на файла: xls Размер: 24 KB
неконсолидиран, първо тримесечие 2007 година

Приложение към междинен финансов отчет
Тип на файла: doc Размер: 358 KB
неконсолидиран, първо тримесечие 2007

Отчет за доходите
Тип на файла: xls Размер: 18 KB
консолидиран, първо тримесечие 2007

Счетоводен баланс към 31.03.2007 година
Тип на файла: xls Размер: 24 KB
консолидиран, първо тримесечие 2007

Приложение към междинен финансов отчет
Тип на файла: doc Размер: 358 KB
консолидиран, първо тримесечие 2007 година

Счетоводен баланс към 30.06.2007 година
Тип на файла: xls Размер: 21 KB
неконсолидиран, второ тримесечие на 2007 година

Отчет за доходите
Тип на файла: xls Размер: 18 KB
неконсолидиран, второ тримесечие на 2007 година

Отчет за паричните потоци
Тип на файла: xls Размер: 22 KB
неконсолидиран, второ тримесечие на 2007 година

Отчет за промените в собствения капитал
Тип на файла: xls Размер: 19 KB
неконсолидиран, второ тримесечие на 2007 година

Приложение към междинен финансов отчет
Тип на файла: doc Размер: 625 KB
неконсолидиран, второ тримесечие на 2007 година

Счетоводен баланс към 30.06.2007 година
Тип на файла: xls Размер: 22 KB
консолидиран, второ тримесечие на 2007 година

Отчет за доходите
Тип на файла: xls Размер: 17 KB
консолидиран, второ тримесечие на 2007 година

Отчет за паричните потоци
Тип на файла: xls Размер: 22 KB
консолидиран, второ тримесечие на 2007 година

Отчет за промените в собствения капитал
Тип на файла: xls Размер: 22 KB
консолидиран, второ тримесечие на 2007 година

Приложение към междинен финансов отчет
Тип на файла: Размер: 0 KB
консолидиран, второ тримесечие на 2007 година

Междинен доклад за дейността към 30.09.2007 година
Тип на файла: doc Размер: 63 KB
трето тримесечие

Отчет пред Комисия за финансов надзор към 30.09.2007 година
Тип на файла: xls Размер: 187 KB
трето тримесечие, неконсолидиран

Приложение към междинен финансов отчет
Тип на файла: doc Размер: 205 KB
трето тримесечие

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003
Тип на файла: doc Размер: 22 KB
трето тримесечие, ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г., ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА
НА ЦЕННИТЕ КНИЖА НА “АРОМА” АД

Отчет по МСС към 30.09.2007 година
Тип на файла: xls Размер: 46 KB
трето тримесечие, неконсолидиран

Отчет пред Комисия за финансов надзор към 31.12.2007 година
Тип на файла: xls Размер: 187 KB
четвърто тримесечие, неконсолидиран

Отчет по МСС към 31.12.2007 година
Тип на файла: xls Размер: 46 KB
четвърто тримесечие, неконсолидиран

Приложение към междинен финансов отчет
Тип на файла: doc Размер: 143 KB
четвърто тримесечие, неконсолидиран

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към 31.12.2007 г.
Тип на файла: doc Размер: 57 KB
четвърто тримесечие

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003
Тип на файла: doc Размер: 22 KB
четвърто тримесечие, ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г., ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ
ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА НА “АРОМА” АД

Отчет пред Комисия за финансов надзор към 31.12.2007 година
Тип на файла: xls Размер: 215 KB
четвърто тримесечие, консолидиран

Отчет по МСС към 31.12.2007 година
Тип на файла: xls Размер: 59 KB
четвърто тримесечие, консолидиран

Приложение към междинен финансов отчет
Тип на файла: doc Размер: 145 KB
четвърто тримесечие, консолидиран

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към 31.12.2007 г.
Тип на файла: doc Размер: 57 KB
четвърто тримесечие, консолидиран

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003
Тип на файла: doc Размер: 22 KB
IV тримесечие, консол., ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г., ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ
ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА НА “АРОМА” АД

Отчет пред Комисия за финансов надзор към 30.09.2007 година
Тип на файла: xls Размер: 194 KB
трето тримесечие, консолидиран

Отчет по МСС към 30.09.2007 година
Тип на файла: xls Размер: 46 KB
трето тримесечие, консолидиран

Сертификати

Сертификати

Нашите стандарти на работа са фокусирани върху мениджмънт на процесите и потребителската удоволетвореност.

Последни новини